Ảnh hí họa: Chuyện xảy ra ở Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN

DienDanCTM
Chuyện xảy ra ở Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, 18 tháng 11, Nam Vang, Cam Bốt


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More