Kém may mắn

Đặng Cứu Quốc
Tác giả gửi tới DienDanCTM

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Và hơn sáu mươi năm cộng sản đọa đày
Điêu tàn nước Việt, mịt mù tương lai
Đau lòng dân tộc Việt, quả là kém may mắn thay!
Hỡi những anh hùng hào kiệt, cùng toàn dân nước Việt,
Chúng ta phải làm sao đây?
         
Ngày 26 tháng 06 năm 2012                                                     

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More