HÍ QUẸ: 2/10 - Ngày Bất Bạo Động Quốc Tế

Hí Quẹ - DienDanCTM


1 comments:

Nhìn Hí Quẹ nầy làm tôi chực nhớ câu nói của Tiền Nhân.
Mạnh không ở gươm sắt giáo dài. Mạnh là ở lòng người biết cùng nhau gắn bó. Giặc tuy đông và thì ít, nhưng không phải là chúng ta không có cách đẩy lui quân giặc.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More