14 điều Việt Nam cam kết khi ứng cử Hội đồng nhân quyền LHQ

VRNs
VN and UN
Khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, Chính phủ Việt Nam đã cam kết 14 điều. Đây là bản tạm dịch do bạn đọc lấy trên internet. Bản gốc tiếng Anh lưu tại trang web của UN. Bạn đọc có thể vào đó tham khảo.

1. Thực hiện chính sách, biện pháp và tăng cường nguồn lực để bảo đảm tốt hơn cơ bản về quyền kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và chính trị của con người phù hợp với những tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. [1. Adopt policies and measures and increase resources to better ensure all fundamental economic, social, cultural, civil and political human rights in line with internationally recognized norms.]

2. Đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. [2. Achieve the Millennium Development Goals.]


3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, củng cố các tổ chức quốc gia bảo vệ nhân quyền, trong đó có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia. [3. Continue to improve the legal and judicial systems, build a rule-of-law State and strengthen national institutions protecting human rights, including the possible establishment of a national human rights institution.]

4. Thực hiện chính sách, biện pháp và tăng cường nguồn lực để bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội, phúc lợi và công lý, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị xâm phạm như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật và dân tộc thiểu số. [4. Adopt policies and measures and increase resources to ensure social security, welfare and justice, particularly the rights of vulnerable groups, such as women, children, the elderly, people with disabilities and ethnic minorities.]

5. Tăng cường giáo dục và đào tạo về nhân quyền, nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan thi hành pháp luật để bảo đảm tốt hơn quyền và tự do cơ bản của người dân. [5. Promote human rights education and training to improve the awareness and capacity of law-enforcement agencies to better ensure peoples’ rights and fundamental freedoms.]

6. Tiếp tục thực hiện các khuyến cáo mà Việt Nam nhận được trong chu kỳ UPR (Universal Periodic Review – Thẩm định định kỳ phổ quát) đầu tiên trong năm 2009, tham gia một cách có trách nhiệm và xây dựng trong chu kỳ UPR thứ hai. [6. Continue to implement the recommendations that Viet Nam has accepted in the first UPR cycle in 2009, and to participate in a responsible and constructive manner in the second UPR cycle.]

7. Tăng cường nền tảng dân chủ và sự tham gia của nhân dân vào sự lập kế hoạch và thực hiện các chính sách, cải thiện việc Việt Nam tham gia trong các tổ chức chính trị, xã hội trong lĩnh vực nhân quyền. [7. Strengthen grass-roots democracy and the people’s involvement in the planning and execution of policies, and improve Viet Nam’s engagement with political, social organizations working in the field of human rights.]

8. Tham gia một cách tích cực, xây dựng và có trách nhiệm trong các công tác của Hội đồng (NQ) để góp phần làm gia tăng hiệu năng và hiệu quả của Hội đồng, tính minh bạch, khách quan và cân bằng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác. [8. Participate in an active, constructive and responsible manner in the work of the Council to contribute to strengthening the Council’s efficiency and effectiveness, transparency, objectivity and balance, in the spirit of dialogue and cooperation.]

9. Tăng cường hợp tác và đối thoại với cơ chế Liên hợp quốc về quyền con người, đặc biệt là các cơ quan công ước quốc tế và Văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền về các thủ tục đặc biệt, bao gồm cả lời mời thêm các nước thăm viếng Việt Nam. [9. Strengthen cooperation and dialogue with United Nations human rights mechanisms, particularly treaty bodies and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights special procedures, including possible invitations for additional country visits to Viet Nam.]

10. Hỗ trợ và tích cực tham gia tham vấn liên chính phủ về nâng cao năng lực và hiệu quả của cơ quan công ước quốc tế về quyền con người. [10. Support and actively participate in intergovernmental consultations on improving the capacity and effectiveness of human rights treaty bodies.]

11. Tham gia và đóng góp vào việc thúc đẩy sự hợp tác nhân quyền ASEAN, đặc biệt là trong khuôn khổ AICHR và trong việc thực hiện các tuyên bố nhân quyền ASEAN. [11. Participate in and contribute to the promotion of ASEAN human rights cooperation, particularly in the AICHR framework and in the implementation of the ASEAN Human Rights Declaration.]

12. Duy trì đối thoại nhân quyền song phương và các cơ chế hợp tác với các nước đối tác, với mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. [12. Maintain bilateral human rights dialogue and cooperation mechanisms with partner countries, with the common goal of promoting and protecting human rights in the world.]

13. Hoàn thành thủ tục sớm gia nhập Công ước chống tra tấn. [13. Complete procedures for early accession to the Convention against Torture.]

14. Làm thủ tục cho việc phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật. [14. Complete procedures for the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.]
.....................
.....................
.....................1 comments:

việt nam đã cam kết với liên hiệp quốc 14 điều nói trên rồi,từ nay chở đi nếu nhà cầm quyền cs việt nam mà đối sử thậm tệ với chính người dân của mình thì tôi cam đoan với 90 triệu người việt nam rằng,tôi sẽ ám sát toàn bộ 14 tên lãnh tụ trá hình trong bộ chính trị đảng cộng sản việt nam,

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More