Không tín nhiệm thì nghỉ!

Đinh Việt

Đó là khng đnh chc nch ca đng chí TBT Nguyn Phú Trng ti phiên tho lun (hôm qua) v vic b phiếu tín nhim cho nhng chc danh do Quc hi/ Hi đng nhân dân các cp bu.

Nghe, tht khoái cái màng nhĩ!

Kh ni, vi 3 mc: Tín nhim cao. Tín nhim thp. Và, Tín nhim thì đào đâu ra không tín nhim đ mà…ngh, thưa đng chí Tng Bí thư!

Ai cũng hiu Tín nhim thp nghĩa là vn còn tín nhim. Nếu lượng hóa như vic chm đim hc trò thì 5/10 là thp so vi đim 7, 8, 9, nhưng vn lên lp như thường, không nhng không phi thi li, và càng không phi ngh (theo cách nói ca TBT Nguyn Phú Trng).

Ch nh đng chí TBT li có th ln ln khái nim tín nhim thp vi không tín nhim… nên mi phang như thế? Hay là, sâu xa đng chí Nguyn Phú Trng mun Quc hi ch nên b phiếu
tín nhim 2 mc: 1/ Tín nhim. 2/ Không tín nhim. Cái mà tt c các quc gia dân ch đu làm thế, ch làm thế. Nói gn hơn, d hiu hơn, vi ni hàm đy đ b phiếu bt tín nhim.

Đơn gin thế thôi mà ta c loay hoay cho đến mãi tận thp niên th 2 ca thế k 21cơ quan Lp pháp ca Nhà nước ta, nhà nước ca dân, vì dân, do dân, Nhà nước XHCN dân ch gp vn ln các nước tư bn phương tây (li bà Phó Ch tch nước Nguyn Th Doan) mi bt đu th b phiếu tín nhim các chính khách (năm 2013) bng mt cách không ging ai: Tín nhim cao/Tín nhim/Tín nhim thp.

Vi 3 mc như thế, chưa b, dân chúng đã biết tt c đu đt tín nhim. Vy thì, b phiếu làm gì cho mt thì gi. Din kch à? Tt nhiên ai chng biết cuc đi là mt sân khu. Chng thế my ch sân khu chính trđã có trong các loi t đin t đi no đi nào. Chính tr nào mà chng phi din. Ch có điu các bác nhà mình din d o. My người mun xem, mun nghe?

Nhng người quan tâm theo cách ”gái góa lo vic triu đình” thì ch thương my ông my bà bên Hành pháp (Chính ph). Ông Th tướng, ông Giáo dc, bà Y tế, ông Ngân hàng, ông Giao thông Vn ti… bc mt vì công vic, mi ngày làm vic 15, 17 gi đng h. B m m, v yếu, con đau chng thy mt đâu. Ngày l, ngày tết càng bn, hết tuyến đường này đến xa l kia, hết cu thép này, dây văng n …đến cu treo tn Tây Bc, Tây Nguyên đ hc trò, cô giáo không phi chui túi ny lông qua sông… vân vân và vân vân. Thế mà phiếu tín nhim thp li nhiu. Trong khi các ông các bà bên Lp pháp, Tư pháp, bên Đng, ch yếu trong phòng máy lnh/máy m, chân đút gm bàn. Hp, tho lun ri sa li chính t các văn bn, ngh quyết (đa s càng sa càng sai, càng sai càng sa, nhưng ri, sa đâu sai đy). Và, sau hết là chém gió…theo cách không biết 100 năm na nước ta có tiến được lên ch nghĩa xã hi không, nhưng mà…C gng, c gng…Thi đua, thi đua…Tiến lên hàng đu …Đ bo v hòa bình thế gii..

Nhng người như thế, chính khách loi như thế, phiếu tín nhim li rt cao, hơn hn bên Chính ph.

Thế mi càng biết các đi biu ca dân (ngh sĩ) rt sáng sut. Sáng sut đến mc người làm nhiu được đánh giá thp, người làm ít li được đánh giá cao, thm chí rt cao (liu có chuyn chy phiếu?)

Ch tiếc, có người không được có tên trong danh sách đ QH b phiếu tín nhim, người lúc nào cũng đau đáu vi s nghip xây dng CNXH, đu tranh không mt mi đ gi gìn tình đoàn kết gia các Đng cng sn anh em và phong trào cng sn quc tế, nht là vi nhng người đng chí “Sơn thy tương liên/Lý tưởng tương đng/Văn hóa tương thông/Vn mnh tương quan.

Ti sao chưa b sung người này vào danh sách?

Có tên trong danh sách, chc chn s phiếu tín nhim ca các đng chí đó s rt cao.

Cao. Thp. Không cao không thp. B phiếu như thế thì nên b đi cho đ mt thi gian, tiết kim ngân sách (tin ngân sách là tin dân). Mi 1 ngày, 1 gi ti ngh trường QH đâu phi ít thóc.

Hãy hc tp các quc gia khác đi trước ta hàng trăm năm. Đng “sáng to” na. Lòng vòng mãi ch kh dân. Đng thi vi vic b phiếu bt tín nhim, thì rt cn có văn hóa t chc nơi các chính khách Vit Nam. Tư duy li thi, lúc nh lúc quên, ln ln thì phi t chc ngay.


Nguồn: http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/06/khong-tin-nhiem-thi-nghi.html
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More