Ôi buồn làm sao!

                                Trước đây ....                                             ... bây giờ!
Nguồn Blog Bs. Hồ Hải.
DienDanCTM

1 comments:

Xem xong mới giật mình và buồn quá!
Tôi sẽ đi diễu hành vì môi trường. Chắc chắn phải là như thế.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More