TCBC: Về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trần Văn Huỳnh

PT Con Đường Việt Nam

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Thông Cáo Báo Chí
Về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trần Văn Huỳnh nhằm
vận động trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam

Ngày 5/12/2013, nhận lời mời của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, ông Trần Văn Huỳnh, phụ thân của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, đã tới Hoa Kỳ bắt đầu chuyến đi vận động đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Ông Trần Văn Huỳnh là thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam, một phong trào đòi quyền con người do chính con trai ông và những người bạn thành lập từ giữa năm 2012 tại Việt Nam.

Trong chuyến đi này, ông Trần Văn Huỳnh sẽ có dịp gặp gỡ giới chức Hoa Kỳ, từ Thượng và Hạ viện cho tới Bộ Ngoại Giao và các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 6/12/2013 ông sẽ có buổi họp báo với báo Người Việt, và sau đó sẽ tham dự buổi hòa nhạc do SBTN tổ chức.

Chuyến viếng thăm của ông Trần Văn Huỳnh là một phần của nỗ lực tìm kiếm tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam của Con Đường Việt Nam.
Danh sách các tù nhân lương tâm mà CĐVN đệ trình tới quốc tế trong chuyến đi này bao gồm:
1. Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
2. Tạ Phong Tần
3. Trần Huỳnh Duy Thức
4. Nguyễn Tiến Trung
5. Nhạc sĩ Võ Minh Trí (Việt Khang)
6. Đỗ Thị Minh Hạnh
7. Lê Quốc Quân
8. Cù Huy Hà Vũ
9. Đinh Đăng Định
10. Đinh Nguyên Kha


Bên cạnh các hoạt động mang tính đối ngoại, Con Đường Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động trong nước để quảng bá quyền con người tới mọi người, thực hiện sứ mạng của mình là "làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân để làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình."

Ngày 5 tháng 12 năm 2013
Trưởng Ban Điều Hành
Phong trào Con Đường Việt Nam

Nguyễn Công Huân

*
VIETNAM PATH MOVEMENT
Press Releases


Mr. Tran Van Huynh’s visit in the US to campaign
for the release of prisoners of conscience in Vietnam


At the invitation of a number of international non-governmental organizations (NGO), Mr. Tran Van Huynh, father of prisoner of conscience Tran Huynh Duy Thuc, has arrived in the United States on 12/5/13 and mark the beginning of a campaign trip for the release of prisoners of conscience in Vietnam. Mr. Huynh is a member of the Vietnam Path Movement, a human rights movement launched by his son and friends in mid 2012 in Vietnam.

In this trip, Mr. Tran Van Huynh will meet with US officials in different parts of the government from the Senate and House of Representatives to Department of State. Mr. Huynh will also meet with other international organizations concerned about the human right situation in Vietnam. On December 6, he will have a press conference with the Vietnamese press and later will attend an SBTN concert organized to welcome him.

Mr. Tran Van Huynh’s visit is part of an effort to seek freedom for prisoners of conscience in Vietnam by the Vietnam Path Movement. The list of prisoners of conscience the Vietnam Path Movement will submit to international organizations in this trip includes:
1. Nguyen Van Hai (a.k.a. Dieu Cay)
2. Ta Phong Tan
3. Tran Huynh Duy Thuc
4. Nguyen Tien Trung
5. Vo Minh Trinh (a.k.a. musician Viet Khang)
6. Do Thi Minh Hanh
7. Le Quoc Quan
8. Cu Huy Ha Vu
9. Dinh Dang Dinh
10. Dinh Nguyen Kha


Besides public relation activities, the Vietnam Path Movement will continue its activities in Vietnam to promote human rights to everyone and carry out its mission, which is to “make sure Human Rights are respected and protected equally and above all in Vietnam so the people can confidently use their legal rights to take charge of the country and take charge of their life.”

December 5, 2013
Vietnam Path Movement
Chief Executive

Nguyen Cong Huan

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More