Thông Điệp 2014, Khi Về Tới Xã

Đinh Tấn Lực

Ngay trong ngày đu năm mi, mc dù cc kỳ bn rn vi quá nhiu công tác gi vng an ninh đa bàn, chi b CA xã Chương Dương, Thưng Tín, Hà Ni, cũng đã ch đng dn sc t chc trng th và an toàn mt bui hc tp quán trit Thông Đip 2014 ca TT/CP.

i đây là mt s đon tiêu biu và đáng quan tâm nht ghi nhn đưc (dù có rt nhiu ch b nhiu băng, khó nghe hoc nghe không rõ tiếng) trong bui hc tp sôi ni, n ào và đy hào hng bia bt đó.

Đ to điu kin cho mi đc gi d dàng theo dõi, tt c ni dung thuc v Thông Đip 2014 đu đưc in nghiêng trong nháy. Còn tt c nhng đon trong nháy khác (in đng, có link) đu là nhng phát ngôn n tưng thuc hàng Top Ten trong năm qua, đưc bí thư chi b long trng qung din cho bui hc tp thêm phn súc tích, phong phú và sinh đng:

*

ĐCM, thng đeos nào chng biết là “Không tham nhũng ly đâu tin chy chc”, nhưng b
mun giành hết cái ngu ca thiên h hay sao mà tình nguyn ói ra gia ch? Phun đy ngõ thế ch t nhc nh cho nhân dân v nhng li th cũ rích t thu nhm chc nhim kỳ đu. Ăn nói m thế thì có nóng my B mày cũng dí khoai vào. Cái cn nói phi như này, nghe đây: “Phi thng nht hành đng vi quyết tâm cao đ hoàn thành thng li nhim v phát trin kinh tế – xã hi năm 2014. Đng thi trin khai quyết lit, đng b các nhim v trung và dài hn nhm to nn tng cho phát trin nhanh và bn vng”.

*

ĐCM, thng nào con nào bo “Bây gi ngưi ta ăn ca dân không t mt cái gì,  t tin thương binh lit sĩ, đến tin ca tr em vùng cao, tin dành cho ngưi nghèo, ăn hết”… Toàn là b láo! B mày đeos cn biết khái nim phân quyn. B mày cũng đeos cn biết khái nim ngân sách là tin thuế t đâu ra, min sao có đ đ tr lương đ t đàn em là đưc. Cho nên, B mày ch đơn gin bo phi bng mi giá “Tp trung n lc xây dng Nhà nưc pháp quyn, phát huy mnh m quyn làm ch ca Nhân dân, hoàn thin th chế kinh tế th trưng đnh hưng xã hi ch nghĩa và tái cơ cu nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi”.

*

B mày đây không có khái nim phn bin đi vi nhng thng chi đng kiu “Làm ăn như thế đy!  Va ăn li va phá na. Phá tàn canh!”. B mày ch long trng nhn đnh rng: “Đng lc mà nhng ci cách trưc đây to ra đã không còn đ mnh đ thúc đy phát trin. Đây là lúc chúng ta cn có thêm đng lc đ ly li đà tăng trưng nhanh và phát trin bn vng. Ngun đng lc đó phi đến t Đi mi th chế và phát huy mnh m quyn làm ch ca Nhân dân”. Không thì chui cng chết chùm c lũ à?

*

T cha thng nào bo “Bây gi ra khi nhà… tham nhũng ln cũng có, tham nhũng nh cũng có, như nga gh, khó chu lm”… “Đến Đưng Tăng đi ly kinh mà còn phi hi l. Con bà nó, nói thế thì nhà ny bóng quách! Phát ngôn chi mà như qua sông đm đu vào sóng y. Phi thoa m thế này này:  “Nhà nưc pháp quyn phi thưng tôn pháp lut. Pháp lut phi bo đm đưc công lý và l phi. Mi hn chế quyn t do ca công dân phi đưc xem xét cn trng và ch yếu nhm bo v T quc, bo đm an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi và nhng giá tr văn hóa, lch s, đo đc tt đp ca dân tc”.

*

ĐCM nó đng tưng hói trán cao là thông minh. Hi như này thì có phi là ngu lâu dt bn không: “Bên cnh thanh tra, các ngành kim toán, điu tra, kim sát, tòa án thì sao, đã làm hết trách nhim chưa?“. Bà m cái thng ngu, nói thế là đeos hiu cách gi thông đip: “Ngưi dân có quyn làm tt c nhng gì pháp lut không cm và s dng pháp lut đ bo v quyn và li ích hp pháp ca mình. Cơ quan nhà nưc và cán b, công chc ch đưc làm nhng gì mà pháp lut cho phép. Mi quyết đnh qun lý ca Nhà nưc đu phi minh bch”.

*

Không th nói suông. Không th ngi đó than th v trào lưu suy thoái. Và cho dù có biết rõ “Đông đo các giai cp giai tng xã hi VN t thy không có nhu cu xut bn báo chí tư nhân”, thì cũng phi hô hào kêu gi bt tay vào lý thuyết: “Phi hoàn thin cơ chế phn bin xã hi, tăng cưng s tham gia ca ngưi dân vào quá trình xây dng chính sách và la chn cán b. Nâng cao cht lưng hot đng cht vn ca Quc hi, Hi đng nhân dân các cp và trách nhim gii trình ca ngưi đng đu cơ quan hoch đnh chính sách”.

*

ĐCM nó, ch có thng em này nói nghe lt l tai: “Cơ quan điu tra ca VN thuc hàng gii nht thế gii!”. Vy thì t nay phi giao cho nó “Thưng xuyên tăng cưng n đnh chính tr – xã hi”. Tc là phi khéo léo chm dt ngay tình trng kêu đòi t do. T do Kái K Kt!

*

ĐCM nó, bo rà soát ngay “Các lung ý kiến cũng có th quy vào đưc làsuy thoái chính tr, tư tưng, đo đc … Xem ai có tư tưng mun b Điu 4 Hiến pháp không, ph nhn vai trò lãnh đo ca đng không? Mun đa nguyên đa đng không? Có tam quyn phân lp không? Có phi chính tr hóa quân đi không…?” thì l dân nó chi cho nát m c ni ln c ngoi! B mày không quen cái khái nim rà soát, ch đơn gin lnh rng: “Năm 2014 phi tp trung sc cao nht xây dng, sa đi các lut đ thc hin Hiến pháp. Đng thi rà soát b sung th chế – cơ chế chính sách, kin toàn t chc b máy nhm tiếp tc đy mnh xây dng nhà nưc pháp quyn, phát huy mnh m quyn làm ch ca Nhân dân và hoàn thin th chế kinh tế th trưng đnh hưng xã hi ch nghĩa”. Thế có phi là đơn gin mà uy vũ như Hi Yến chưa chm b mà cc xanh mt không?

*

Con bà thng nào dám bo “Ngun gc thm ha là VinaCho & VinaChia”. Nói thế là thiếu cái quyết tâm. “Phi kiên quyết thc hin tái cơ cu doanh nghip nhà nưc”. ĐCM nó, B mày phán thông đip đu năm là phi ly Vinashine và Vinalines làm mô hình mu cho các qu đm thép sp ti, nghe cha?

*

Con bà nó, thng đeos nào chng rõ “Nhim v đt ra là rt nng n. Khó khăn, thách thc là rt ln”, nhưng thông đip này là nhm nhc nh các đng chí rng các phn (t) thưng đng sau mi nhim v y còn to ln gp vn ln hơn.

*

Dp ĐCM nó m hi đăng đt bóng và my cái kim ch nam v vn đó đi. Đàn ông ho hán mà c ch nam sut thì nưc m gì na? Ngày hôm nay phi thy rõ báo chí các Cty rác quc tế đng thanh ca ngi ngưi đng đu chính phc ta là bc “lãnh đo xut sc nht”, ch là đ nhc nh rng: “Bn lĩnh ca Đng và Nhân dân ta đã ta sáng trong đu tranh giành đc lp dân tc và thng nht đt nưc. Bn lĩnh đó cũng đã ta sáng khi đt nưc ta đi mt vi khng hong kinh tế – xã hi nhng năm đu thp niên 80 ca thế k trưc đ hình thành đưng li Đi mi. Ngày nay, thế và lc ca chúng ta đã mnh hơn nhiu. Nht đnh bn lĩnh đó s li ta sáng đ Đy mnh toàn din công cuc Đi mi theo tinh thn Ngh quyết Đi hi XI ca Đng, đưa s nghip xây dng và bo v T quc lên tm cao mi vì mt nưc Vit Nam xã hi ch nghĩa – dân giàu, nưc mnh, dân ch, công bng, văn minh”. Nh đy!

*

01-01-2014 – Đu năm hóng chuyn quán trit quán nhu.
Blogger Đinh Tn Lc ghi chép.

1 comments:

Đầu năm đọc bài của Đinh Tấn Lực khỏi cần đồ nhắm.

Cám ơn tác giả.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More